VIII SPOTKANIE POROZUMENIA

RO EFS w Legnicy zaprasza na spotkanie organizacji z terenu powiatu złotoryjskiego w dniu 10 stycznia 2013 r. (czwartek) w sali Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie, ul. Jeleniogórska 58, w godz. 16.00 -18.00

Temat spotkania:
Źródła finansowania  działalności statutowej organizacji pozarządowych.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 09 stycznia 2013 r. do Pani Marty. tel. (76) 8625825, e-mail: marta@lsio.org.pl

Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Starostwa Powiatu Złotoryjskiego.

Reklamy

Konkurs powiatowy

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

3. Uchwała Nr XXVI/133/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 30 listopada 2012 roku  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

II. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności Powiatu Złotoryjskiego. Celem realizacji zadań jest rozwój społeczno-ekonomiczny i kulturowy Powiatu Złotoryjskiego, zaspokajanie potrzeb oraz poprawa warunków i poziomu życia mieszkańców.

III. Rodzaje zadań i wysokość przeznaczonych środków publicznych

1. Zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

· cykle imprez o charakterze mistrzostw powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej;
· cykle imprez o charakterze mistrzostw powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dorosłych;
· imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Przewidywana wysokość środków na realizację zadań z zakresu wspierania  upowszechniania kultury fizycznej – 20 000 zł

2. Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

· organizacja festiwali, konkursów, warsztatów i przeglądów artystycznych, stymulujących środowisko artystyczne powiatu i wzbogacających życie kulturalne;
· organizowanie na terenie powiatu znaczących wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;
· projekty z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów kierowanych do dzieci i młodzieży oraz grup narażonych na wykluczenie społeczne;
· projekty skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu mające na celu wzbogacenie społeczności małych miasteczek i wsi regionu w treści etyczne, patriotyczne, a także rozwijanie świadomości kulturowej i historycznej;
· projekty podtrzymujące i rozwijające tradycje i obyczaje ludowe.

Przewidywana wysokość środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20 000 zł

IV. Forma realizacji zadania

W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego.

V. Termin realizacji zadań

Czas realizacji zadania publicznego 18.02.2013 – 31.12.2013

VI. Miejsce i termin złożenia oferty

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 24.12.2012 r. do 31.01.2013 r., na adres: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.

2. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Złotoryi a nie stempla pocztowego

VII. Wymogi formalne składanych ofert

1.Oferta powinna zostać złożona na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25)

wraz z załącznikami:

1. kopią (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub odpisu właściwego rejestru. Za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym.

2. sprawozdaniem z działalności organizacji za  2012 rok

3. w przypadku składania oferty wspólnej- umowę zawartą pomiędzy partnerami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1.Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Złotoryi, a następnie przekazane Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego.

2.Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Zarządowi Powiatu Złotoryjskiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

3. Oferty złożone nieprawidłowo pod względem formalnym nie będą poddane ocenie merytorycznej.

4. Wyboru ofert, które otrzymają dofinansowanie dokonuje Zarząd Powiatu Złotoryjskiego.

5. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ma prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz do dotowania niepełnego zakresu zadania.

6. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest niższa od określonej w ofercie, oferent maże przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z zaproponowanej dotacji.

7. Do uchwały Zarządu Powiatu Złotoryjskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

IX.  Informacje o rozstrzygnięciu konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji.

2. Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej http://www.powiat-zlotoryja.pl, w zakładce kultura i oświata.

3. W przypadku unieważnienia postępowania na realizację zadania publicznego informacja ta zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej http://www.powiat-zlotoryja.pl, w zakładce kultura i oświata.

4. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentom.

5. Powiat Złotoryjski zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

X. W roku 2012 Powiat Złotoryjski przeznaczył 31 000 zł na wspieranie oraz powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji organizacjom pozarządowym.

Załączniki

1.
  wzór oferty.doc
(123 KB)

2.
  wzór umowy.doc
(90 KB)

3.
  wzór sprawozdania.doc
(73.5 KB)

4.
  KARTA OCENY FORMALNEJ.doc
(38 KB)

Źródło: http://www.bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1918&idmp=99&r=r

FIO 2013 ogłoszone

 Zaproszenie do konkursu

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;

– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

W roku 2012, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 551 projektów na kwotę 43 096 468,54 zł. Żaden z dofinansowanych podmiotów nie zrezygnował z realizacji zadania[1].

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2013 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2012 r. i wynoszą ok. 42 329 000,00 zł.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

1.       Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

2.       Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

I.   Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;

II.  Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;

III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;

IV.  Rozwój przedsiębiorczości społecznej;

3.       Finansowane będą wyłącznie projekty „jednoroczne” (tj. projekty realizowane wyłącznie w roku 2013, czyli trwające maksymalnie 8 miesięcy).

– termin rozpoczęcia zadania: od 1 maja 2013 r.

– nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2013 r.

4.       Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety.

5.       Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci:

–          od 10 tys. zł do 200 tys. zł.

–          w przypadku dofinansowania w kwocie 150 tys. zł i więcej, Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

6.       Wymagany wkład własny:

Wartość dotacji % wartości projektu Środki własne
10 000 – 40 000 zł 10% środki własne niefinansowe lub finansowe
40 001 – 150 000 zł 10% środki własne finansowe
150 001 – 200 000 zł 20% środki własne finansowe

7.       Termin składania ofert: od 30 listopada 2012 r. do 14 stycznia 2013 r.

8.       Składanie ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO oferty należy składać w dwóch formach:

– złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert PO FIO

– wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku.

Do wersji papierowej należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 14 stycznia 2013 r. do godz.16:15.

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 14 stycznia 2013 na podany poniżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL lub złożyć ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP w wymaganym terminie.

Oferty należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Aleje Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

z dopiskiem: PO FIO 2013.

Portal ePUAP jest dostępny w sieci Internet pod adresem http://epuap.gov.pl.

 

9.       Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku. Poszczególne kryteria formalne będą weryfikowane na etapie rejestracji oferty, a także na etapie oceny merytorycznej oraz na etapie ustalania ostatecznego harmonogramu i kosztorysu i podpisywania umowy. Spełnienie kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez Instytucję Wdrażającą – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a następnie przez ekspertów dokonujących oceny złożonych ofert.

Ocena merytoryczna, dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów, na podstawie wytycznych zawartych w karcie oceny merytorycznej. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez obu ekspertów, ale występuje wyraźna różnica w punktacji oferta kierowana jest do oceny III eksperta wyłanianego z grona ekspertów, członków komisji konkursowej. Łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za kryteria strategiczne stanowi o miejscu danego projektu w rankingu. Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają przedstawione Ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego. W kompetencji Ministra pozostaje możliwość weryfikacji ocen ekspertów (poprzez dokonanie oceny strategicznej) zgodnie z procedurą opisaną w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku, dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl.

10.    Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerami telefonu  (022) 693 49 70, w godz. 13:00-16:00 od poniedziałku do piątku, oraz pod nr tel. (022) 237 00 40, w godz. 09:00-13:00 od poniedziałku do piątku, lub na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl.

11.    Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert:

– wszystkie złożone za pośrednictwem generatora we wskazanym terminie oferty zostaną ocenione formalnie,

– następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.

12.    Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 maja 2013 r.

13.    Zawarcie umowy i przyznanie dotacji nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2013.

14.    Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.


[1] Stan na dzień 28  listopada 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia wzakładce FIO -> PO FIO 2013.

\Źródło: http://www.pozytek.gov.pl/FIO,-,aktualnosci,888.html#4772