Akcja Dotacja

Najnowsze informacje o dotacjach

 

Dotacje, Granty i Konkursy/grudzień 2012

 

 • Uwaga! Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2013 r.

http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/harmonogram-konkursow/

 

Gmina Wrocław

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Program Grup Szkolenia Podstawowego w 2013 roku. Cel realizacji zadania: podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych umożliwiające im przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Uzyskanie lepszych wyników w dyscyplinach objętych  Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Termin składania ofert do dnia 27 grudnia 2012 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Program Młodzieżowych Centrów Sportu w 2013 roku. Cel realizacji zadania: wsparcie procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników w ogólnopolskiej punktacji ministerstwa. Termin składania ofert do dnia 27 grudnia 2012 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Pomoc Psychospołeczna
i Prawna Ofiarom Przemocy Domowej oraz osobom w Sytuacji Kryzysowej.
Cel realizacji zadania. Zorganizowanie
i prowadzenie różnych form wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie  oraz udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, poprzez:

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców Wrocławia dotyczącej przemocy
  w rodzinie.
 2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
 3. Udzielanie informacji o miejscach wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej ofiarom przemocy 2 oraz terapii dla sprawców przemocy.

Termin składania ofert do dnia 31 grudnia 2012 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Organizacja i monitorowanie działań koordynatorów ds. promocji zdrowia w przedszkolach i szkołach w 2013 roku. Celem realizacji zadania jest nadzór organizacyjny oraz doskonalenie jakości działań koordynatorów ds. promocji zdrowia w przedszkolach
i szkołach, realizujących zadania Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Termin składania ofert do dnia 31 grudnia 2012 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej na 15 miejsc dla kobiet oraz kobiet z dziećmi. Cel realizacji zadania: objęcie interwencją kryzysową kobiet oraz kobiet z dziećmi, w tym udzielenie schronienia i pomocy specjalistycznej zmierzającej
do przywrócenia równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Termin składania ofert do dnia 2 stycznia 2013 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Realizacja programu promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz zaburzeniami psychogeriatrycznymi. Celem realizacji zadania jest:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy  dotyczącej zdrowia psychicznego oraz kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających wzmacnianiu zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowotnym.
 2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, szczególnie u osób z grup wysokiego ryzyka.
 3. Przeciwdziałanie kryzysom psychicznym u osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz zaburzeniami psychogeriatrycznymi.
 4. Poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi i doświadczeniem choroby psychicznej oraz wsparcie dla ich rodzin/opiekunów.
 5. Zwiększenie integracji społecznej z osobami, u których występują zaburzenia psychiczne oraz
  z doświadczeniem choroby psychicznej.

Termin składania ofert do dnia 3 stycznia 2013 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego w rejonie osiedla Huby, Gądów oraz Nowy Dwór. Celem realizacji zadania jest udzielanie rodzinom wsparcia w wypełnianiu ich podstawowych funkcji ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzin, które znajdują się
w trudnej sytuacji życiowej. Termin składania ofert do dnia 3 stycznia 2013 roku. Szczegóły:  http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Poprawa jakości opieki nad dziećmi w terminalnym okresie choroby, przebywającymi w środowisku domowym na terenie miasta Wrocławia. Celem realizacji zadania jest poprawa jakości opieki medycznej dzieci w terminalnym okresie choroby poprzez zapewnienie dodatkowej rehabilitacji oraz zastosowanie udogodnień w pielęgnacji domowej. Termin składania ofert do dnia 7 stycznia 2013 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Centrum aktywizacji mieszkańców osiedla Jerzmanowo w 2013 roku. Celem realizacji zadania publicznego jest propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie działań na rzecz rozwoju twórczej działalności dzieci, młodzieży i seniorów, w tym pomoc
w zorganizowaniu opieki dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, integrowanie i aktywizowanie dzieci, młodzieży oraz osób starszych na rzecz społeczności lokalnej na peryferyjnych obszarach zachodniej części Wrocławia. Proponowane działania mają służyć również wykształceniu liderów działań aktywizacyjnych w tych kategoriach wiekowych  oraz podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Termin składania ofert do dnia  7 stycznia 2013 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Opracowanie programu oraz koordynacja i realizacja szkoleń dla społeczności przedszkolnych i szkolnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy i agresji. Cel realizacji zadania:  1. Podniesienie poziomu wiedzy
i doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców w zakresie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży oraz motywowania ich do wyboru zdrowego stylu życia i postaw prospołecznych.
2. Kształtowanie u dzieci i młodzieży zachowań prozdrowotnych oraz umiejętności dokonywania świadomych wyborów służących ochronie  i wzmacnianiu zdrowia własnego oraz innych. Termin składania ofert do dnia 7 stycznia 2013 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Profilaktyka uzależnień oraz promowanie postaw szacunku i tolerancji wobec wielokulturowości w działaniach teatralnych. Cel realizacji zadania: 1. Wykorzystanie teatralnych form przekazu w promowaniu zdrowego stylu życia bez nałogów oraz przeciwdziałaniu przemocy i agresji. 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw dzieci i młodzieży do życia
w środowisku wolnym od przemocy i zagrożeń. 3. Kształtowanie postaw otwartości, tolerancji, szacunku oraz dialogu międzykulturowego. 4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez działania artystyczne umożliwiające aktywizację, samorealizację, rozwój osobisty oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych
i prospołecznych. 5. Rozwijanie talentów oraz wspieranie artystycznej twórczości dzieci i młodzieży, promującej życie bez nałogów i przemocy. Termin składania ofert do dnia 7 stycznia 2013 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Szkolenie w boksie w 2012 roku. Celem realizacji zadania jest podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników w boksie objętym Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Termin składania ofert
do dnia 8 stycznia 2012 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Prowadzenie edukacji, poradnictwa oraz działań środowiskowych dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin. Cel realizacji zadania: 1. Ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków przez osoby uzależnione i eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi. 2. Pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom, poprzez zapewnienie dostępu do informacji oraz poradnictwa specjalistycznego. Termin składania ofert do dnia 8 stycznia 2013 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Realizowanie programu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych
od narkotyków.
Cel realizacji zadania: ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków przez osoby eksperymentujące i uzależnione poprzez realizację programów terapii ulicznej, programów klubowych oraz programów niskoprogowych. Termin składania ofert do 8 stycznia 2013 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Międzynarodowy Turniej Szermierczy dla Dzieci od lat 15 w 2013 roku. Celem realizacji zadania jest wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia  poprzez międzynarodowe imprezy sportowe skierowane do szerokiej grupy uczestników i widzów. Termin składania ofert do dnia 9 stycznia 2013 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Wydawanie czasopisma
o tematyce wschodniej i Azji Centralnej.
  Celem realizacji zadania jest zainteresowanie czytelników kwestiami dotyczącymi Europy Wschodniej poprzez wymianę poglądów, opis wydarzeń politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych na terenie Europy Wschodniej w jej jak najszerszym pojęciu. Rozpowszechnianie wiedzy związanej z tą tematyką, profesjonalne i nowoczesne dostarczanie informacji na temat regionu, jego kultury
i obyczajów. Termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2013 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Współpraca z Europą Wschodnią. Celem realizacji zadania jest szerzenie wiedzy na temat szeroko rozumianej Europy Wschodniej poprzez organizowanie dla mieszkańców Wrocławia i nie tylko szkoleń i prelekcji związanych z tematyką Europy Wschodniej,  konferencji naukowych  oraz  spotkań mających na celu przybliżenie polityki, kultury i tradycji krajów Europy Wschodniej. Termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2012 roku. Szczegóły:  http://bip.um.wroc.pl/.

 

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym (19A). Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3,) Artykuł 19 a  Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r.
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia
25 lutego 2010 r.) Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Urząd Marszałkowski

 

Zarząd województwa dolnośląskiego ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.
Na realizację zadań publicznych Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznacza środki finansowe w formie dotacji w wysokości 80 000,00 zł. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2013r. Rodzaje zadań objętych konkursem: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i promowania walorów turystycznych regionu – imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki i promocji regionu, wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.) oraz promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych na krajowych lub zagranicznych  targach turystycznych oraz  zadania w zakresie tworzenia jednolitego systemu informacji turystycznej na Dolnym Śląsku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wyznaczanie nowych i renowacja istniejących szlaków  turystycznych i tematycznych w województwie dolnośląskim. Oferty należy składać  do dnia 28 grudnia 2012r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2013 r. Cel konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań: festiwale sztuki, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, tradycyjne dziedzictwo kulturowe, inicjatywa artystyczna, dialog kulturowy, wydawnictwa, projekty interdyscyplinarne. Oferty należy składać w następujących terminach:
I edycja- do dnia 28 grudnia 2012 r., II edycja – do dnia od 1 czerwca do 22 lipca 2013 r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza konkurs otwarty nr: I/9.5/A/12 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, obejmujące: Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich. Wnioski
o dofinansowanie projektu można składać od 22.03.2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Szczegóły: http://efs.dolnyslask.pl/.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeprowadzenia plebiscytu na najlepszą organizację pozarządową prowadzącą działania aktywizacji senioralnej. Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie plebiscytu na najlepszą organizację pozarządową prowadzącą
na terenie Województwa Dolnośląskiego działalność w zakresie:  aktywizacji społecznej seniorów, promocji aktywności społecznej dolnośląskich seniorów, w szczególności na rzecz działań wolontariackich seniorów, prowadzenia działań na rzecz seniorów, realizacji potrzeb społecznych poprzez działania seniorów, promocji postaw obywatelskich. Oferty należy składać w terminie do 15 stycznia 2013 r. http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji „Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2013”. Celem realizacji otwartego konkursu ofert
na realizację zadania jest organizacja targów. Organizacja powinna obejmować w szczególności: Część wystawienniczą targów dla co najmniej 100 organizacji pozarządowych, konferencję trójsektorową dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu i jednostek samorządowych, w tym: (minimum 3 panele dyskusyjne, część spólną
z udziałem zaproszonych prelegentów reprezentujących wszystkie sektory), zaproszenie do udziału przedstawicieli
3 organizacji pozarządowych z Dolnej Saksonii – regionu partnerskiego Dolnego Śląska, promowanie aktywności społecznej. Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2013r. Szczegóły:  http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2013 roku. W ramach konkursu przewiduje
się dofinansowanie następujących rodzajów zadań: I. Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim- projekty wspierające politykę równościową, wyrównywanie szans oraz rozwiązania systemowe i zarządzanie równościowe kapitałem ludzkim w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, o dużym znaczeniu dla III. sektora
na Dolnym Śląsku. II. Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku- przedsięwzięcia i wydarzenia, kampanie społecznościowe, publikacje, akcje i projekty promujące wolontariat i aktywność społeczną różnych podmiotów i grup społecznych wśród administracji, organizacji biznesowych i społecznych, organizacja konferencji, szkoleń
dla wolontariuszy. III. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej – przedsięwzięcia wspomagające wzrost wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym organizacji strażniczych, ich współpracy z administracją publiczną, rozwój dialogu obywatelskiego. Termin naboru ofert od dnia 1 stycznia
do dnia 31 maja 2013 r.
Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.

 

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert. Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji
i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Szczegóły:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/.

 

Konkursy Ministerialne

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013! Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza;  organizacje pozarządowe,
o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału
w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem: I.  Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;  II.  Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie; III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;
IV. Rozwój przedsiębiorczości Społecznej.  Termin składania ofert:  do 14 stycznia 2013r. Szczegóły: http://www.pozytek.gov.pl/FIO,-,aktualnosci,888.html.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pt. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w ramach Działania 1.5 Programu Kapitał Ludzki. Wspieranie rozwiązań na rzecz efektywnego godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w tym zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3, jest jednym podstawowych warunków pozwalających na zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia. Niedostateczny poziom rozwoju systemu opieki nad dziećmi stanowi aktualnie strukturalny problem rynku pracy, dlatego w Programie Kapitał Ludzki podejmowane są działania, które umożliwiają zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi oraz umożliwią rodzicom powrót do zatrudnienia. Projekty składane w odpowiedzi na konkurs mogą zakładać m.in. następujące działania: wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna. Wnioski przyjmowane są do 28 grudnia 2012 r.  Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/814932.html.

 

Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.  Zadanie dotyczy prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu, prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami. Oferty należy składać do 8 stycznia 2013 r. Szczegóły: http://bip.msw.gov.pl.

 

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu; realizacji przedsięwzięć zmierzających do stworzenia skutecznego mechanizmu reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka; prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci. Oferty należy składać do 8 stycznia 2013 r. Szczegóły: http://bip.msw.gov.pl/.

 

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. Powierzenie oraz wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie:

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ochrona i promocja zdrowia;

Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2013 r. Szczegóły: http://www.bip.mon.gov.pl/43.html.

 

Konkurs dotacji na promocję funduszy UE. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:

Linia I – Projekty mediowe

Podkategorie:

a) projekty cross-mediowe,

b) audycje telewizyjne,

c) audycje radiowe,

d) publikacje prasowe.

Linia II – Wydarzenia informacyjno-promocyjne.

Wnioski do konkursu można składać do 24 stycznia 2013 r. Szczegóły oraz źródło:

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/830787.html.

 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2013. Wydarzenia artystyczne: Muzyka, Teatr i taniec, Sztuki wizualne, Film, Promocja kultury polskiej za granicą. Kolekcje: Narodowe kolekcje sztuki współczesnej, Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, Zamówienia kompozytorskie, Kolekcje muzealne. Promocja literatury i czytelnictwa: Literatura, Promocja czytelnictwa, Czasopisma. Edukacja:  Edukacja kulturalna, Edukacja artystyczna. Obserwatorium kultury. Dziedzictwo kulturowe: Ochrona zabytków, Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Ochrona zabytków archeologicznych, Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. Rozwój infrastruktury kultury: Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Infrastruktura domów kultury. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w  terminach do 30 listopada 2012 roku oraz do 31 marca 2013 roku. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/, szczegóły: http://www.mkidn.gov.pl.

 

Minister Sportu i Turystyki ogłosiła konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych. Rodzaj zadań, których dotyczy konkurs:

 • Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM)
 • Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS).
 • Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (acss).
 • Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz  akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.
 • Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego
 • Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)
 • Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w:

a) igrzyskach paraolimpijskich,

b) igrzyskach głuchych,

c) MŚ i ME w sportach nie objętych programami IP i IG.

Oferty należy składać do 28.12.2012 r. (realizacja zadań 1-7 w 2013 r.); do 31.03.2013 r. (realizacja zadań 1-6
od 01.04.2013 do 31.12.2013 r.); do 30.06.2013 r. (realizacja zadań 1-7 od 01.07.2013 do 31.12.2013 r.). Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/831090.html.

 

Konkursy oraz Programy Unijne

 

Współpraca Transgraniczna Polska – Saksonia 2007 – 2013. Ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Programu Operacyjnego mogą być dofinansowane projekty transgraniczne dotyczące różnych obszarów życia gospodarczego
i społecznego. Nadrzędnym celem udzielania dofinansowania jest wspieranie zrównoważonego rozwoju saksońsko – polskiego obszaru wsparcia. W szczególności powinna zostać wzmocniona współpraca w zakresie społeczno-gospodarczym. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Szczegóły pod adresem strony: http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html.

 

EFS.DOLNYSLASK.PL: Przypominamy o trwających naborach i zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonych konkursów:

· Konkurs otwarty nr I/9.1.1/A/12, obejmujący 2 typy operacji:

1. Tworzenie przedszkoli

2. Wsparcie istniejących przedszkoli

Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2012r.

· Konkurs otwarty nr II/9.1.2/A/12, obejmujący:

Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2012r.

· Konkurs zamknięty nr III/8.2.1/PN/12 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub na projekty
z komponentem ponadnarodowym, obejmujące:

Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych. Nabór wniosków trwa do 28 grudnia 2012r.

Szczegóły: http://efs.dolnyslask.pl/.

Program Euro-Med Młodzież. Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury. Euro-Med Młodzież jest programem regionalnym promującym mobilność i wzajemne zrozumienie młodych ludzi. Wspiera mobilność, edukację nieformalną i kształcenie międzykulturowe. Ogólnym celem programu jest wsparcie i wzmocnienie działań organizacji młodzieżowych i młodzieży z regionu euro-śródziemnomorskiego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Cele szczegółowe czwartej fazy programu: pobudzić i zachęcić do wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi z regionu euro-śródziemnomorskiego i do walki stereotypami i uprzedzeniami, promować aktywne postawy obywatelskie wśród młodzieży i zwiększać poczucie solidarności, przyczynić się
do rozwoju polityki młodzieżowej w różnych krajach regionu. Terminy składnia wniosków:  1 stycznia 2013 r. Więcej informacji na oficjalnej stronie programu – http://euromedyouth.net/. Źródło: www.eurodesk.pl.

 

Unijny Program Kultura. Granty operacyjne przeznaczone są dla organizacji posiadających bogate doświadczenie międzynarodowe oraz prowadzących działalność na poziomie europejskim. Można pozyskać nawet 600 tys. euro
na bieżącą działalność organizacji. Harmonogram składania wniosków:

 • Projekty współpracy z krajami trzecimi – 4 maja 2012
 • Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim – 18 września 2012
 • Długoterminowe projekty współpracy – 3 października 2012
 • Krótkoterminowe projekty współpracy – 3 października 2012
 • Współpraca między organizacjami badającymi politykę kulturalną – 3 października 2012
 • Wspieranie europejskich festiwali kultury – 15 listopada 2012
 • Projekty tłumaczeń literackich – 3 lutego 2013

Więcej informacji: http://www.program-kultura.eu/.

 

Fundacje Bankowe

 

Fundacja BRE Banku – „Nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy. Pragniemy przede wszystkim wspierać działania służące podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji w społeczeństwie oraz wyrównywaniu szans. Inwestujemy w naukę, nie zapominając o potrzebach osób pokrzywdzonych przez los. Wspieramy finansowo
i rzeczowo konkretne projekty, ale także, w ramach prowadzonej współpracy, wyspecjalizowane organizacje społeczne”- Henryk Okrzeja, Prezes Zarządu Fundacji BRE Banku. Szczegółowe zasady wsparcia przez Fundacje BRE Bank pod adresem: http://brebank.pl/pl/fundacjabrebanku/wsparcie/.

 

Fundacja im. dr. M. Kantona. Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Pekso SA widoczny jest w działalności charytatywnej i społecznej. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:

 • oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
 • przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
 • popularyzowania wiedzy bankowej,
 • niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska,
 • realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
 • upowszechniania kultury.

Szczegóły: http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/.

 

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego (Bank Gospodarstwa Krajowego) realizuje wiele programów,
m.in. Na dobry początek, Młody Obywatel, Stypendia Pomostowe. Więcej na:

http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Stypendia_pomostowe/.

 

Fundacja Banku Zachodniego WBK. Fundacja chce odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i aspiracje młodych ludzi, dlatego stworzyła dwa specjalne programy grantowe, w ramach których można uzyskać dofinansowanie do różnych projektów celowych.Zapraszamy do udziału w konkursach:

 • „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – dedykowany dzieciom z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych.
 • „Bank Ambitnej Młodzieży” – dedykowany młodzieży, która chce się angażować w inicjatywy edukacyjne, obywatelskie, kulturowe.

Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/fundacja/o-fundacji.html.

 

Fundacja BGŻ. Fundacja podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. W szczególności, Fundacja została powołana w celu:

 • · prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw
  w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
 • · wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa,
  w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem;
 • · wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym.

Więcej informacji na stronie: http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html.

 

Fundacja BNP Paribas. Fundacja realizuje własne projekty, oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi. Pomagając potrzebującym zawsze szukamy sojuszników – lokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorców. „To bardzo ważne, aby umacniać lokalne więzi
i przekonywać ludzi do działania. Ich zaangażowanie i udział w rozwiązywaniu ważnych kwestii przyczyni
się w przyszłości do zwiększenia zainteresowania życiem lokalnym i co za tym idzie samodzielną inicjatywą
do rozwiązywania problemów.” – Mariusz Tomkiewicz, członek Zarządu Fundacji BNP Paribas. Więcej informacji
na stronie: http://www.bnpparibas.pl/o-banku/fundacja/jak-dzialamy.htm.

 

Dotacje Fundacji Kronenberga (Fundacja Bankowa Citi Handlowy). Granty dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej. Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w dwóch obszarach tematycznych:

 • edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
 • rozwój lokalny: polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości

Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych. Wnioski mogą mieć zasięg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub więcej województw). O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Najbliższe terminy składania wniosków
są następujące:

 • Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących terminach:
  • – od 1 do 25 marca 2012 – decyzja 18 maja 2012
  • – od 3 do 30 września 2012 – decyzja 23 listopada 2012
  • – od 1 do 28 marca 2013 – decyzja 23 maja 2013
  • – od 9 do 30 września 2013 – decyzja 21 listopada 2013
 • Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo można składać w następujących terminach:
  • – od 7 do 27 maja 2012 – decyzja 6 lipca 2012
  • – od 26 listopada do 20 grudnia 2012 – decyzja 14 lutego 2013
  • – od 3 do 27 czerwca 2013 – decyzja 2 września 2013

Szczegóły oraz źródło: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm.

 

Pozostali Grantodawcy

 

Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach
jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływane przez Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać u realizatora danego programu lub też pobrać ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się z opisami przedsięwzięć Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo dane teleadresowe realizatorów. http://www.pafw.pl/.

 

Dotacje z Fundacji Orlen Dar Serca. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe informacje:

http://www.darserca.pl/index.php?page=dotacja_dla_osob_prawnych.

 

Technologie non-profit. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego. Organizacje mogą otrzymać dotacje na oprogramowanie komputerowe firmy Microsofti sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach zakupić antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthand.  Więcej informacji na stronie: www.technologie.org.pl.

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Finansowe i merytoryczne wsparcie wymian. Jeżeli są Państwo nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne przedstawienie teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z Polski i teraz młodzi piłkarze planują ją odwiedzić, zorganizować wspólne treningi i rozegrać turniej? Albo marzy się Państwu zaangażowanie młodzieży we wspólny polsko-niemiecki projekt ekologiczny? PNWM jako taka nie organizuje spotkań młodzieży, ale umożliwia ich realizację. Wiele spotkań dochodzi do skutku dzięki naszym dotacjom. Szczegóły dotyczące składania wniosków w PNWM znajdą pod stroną internetową: http://www.pnwm.org/c50,informacje_ogolne.

 

Fundacja Polska Miedź. Dotacje. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający, jest wypełnienie
i złożenie w biurze Fundacji formularza „Wniosku o udzielenie darowizny”. Do wniosku należy załączyć ponadto: szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie dochody i wydatki (łącznie z pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź inny dokument określający zasady działalności podmiotu wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego. Szczegóły: http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=293.

 

Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym.
Jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym. Fundacja wspiera działania służące promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy
w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. EYF udziela wsparcia finansowego następującym rodzajom działań realizowanych przez młodzieżowe organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na polu zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki i działań realizowanych przez Radę Europy:

 • działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
 • działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie;
 • działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza poprzez wspieranie wymiany informacji;
 • działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych
  i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
 • studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą.

Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000094.

 

Drugi nabór wniosków do Funduszu Partnerskiego. ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza drugi nabór wniosków do Funduszu Partnerskiego. Do udziału w konkursie zaprasza się polskie jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki oraz polskie instytucje, urzędy wojewódzkie
i partnerów społecznych w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami rządowymi, w tym ich stowarzyszeniami, związkami i instytucjami, jak również szwajcarskimi partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi spełniającymi kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu Partnerskiego (obowiązuje wraz z Erratą) znajdującym się na stronie www.swissgrant.pl. Termin zakończenia naboru upływa
28 grudnia 2012 r. Źródło: http://www.swissgrant.pl/.

 

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Demokracji (UNDEF) zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o finansowanie projektów promujących demokrację w dziedzinach: rozwój społeczności, rządy prawa
i prawa człowieka, narzędzia demokratyzacji, kobiety, młodzież, media.
Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków, kryteria oceny, opis projektów z poprzednich edycji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html. Aplikacje należy składać do 31 grudnia 2012 roku. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/822347.html.

 

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składnia wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między Narodami Polski i Litwy. Aplikacje można składać do 14 stycznia 2013r. Szczegóły: http://www.plf.org.pl/konkurs-wnioskow/zasady-konkursu.

 

Funduszu Naturalnej Energii. Masz pomysł jak zadbać o ekologiczną kondycję swojego regionu? Zdajesz sobie sprawę, że zwykłe segregowanie śmieci to za mało? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Fundusz Naturalnej Energii! Wykaż się inicjatywą i zrealizuj swój autorski ekologiczny projekt. Co to jest Fundusz Naturalnej Energii? To program organizowany przez GAZ-SYSTEM S.A. Mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani ochroną naturalnego środowiska. Jego celem jest wyłonienie i dofinansowanie grantami najlepszych projektów związanych
z proekologicznymi działaniami na terenie m.in województwa dolnośląskiego. Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić dedykowany formularz konkursowy. Spośród nadesłanych projektów jury wybierze 5 propozycji, które zostaną dofinansowane. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

a)      ogłoszenie konkursu –   do 30 września każdego roku obowiązywania Regulaminu,

b)      składanie prac konkursowych  – do  15 lutego  każdego roku obowiązywania Regulaminu

c)       rozstrzygnięcie konkursu – do 31 marca każdego roku obowiązywania Regulaminu.

Więcej informacji na www.gazsystemdlanatury.pl. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/804830.html.

 

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” ogłasza drugą edycję konkursu grantowego na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach w Białorusi, Gruzji, Mołdawi, Ukrainie, Tadżykistanie i Tunezji. Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski. Konkurs podzielony jest na trzy ścieżki grantowe: • małe granty (termin składania wniosków – 2 stycznia 2013 r.) • duże granty (termin składania wniosków – 2 stycznia 2013 r.) • projekty modułowe (termin składania wniosków – 28 lutego 2013 r.). Szczegóły: http://solidarityfund.pl/pl/wsparcie-demokracji/konkurs-grantowy-2013.

 

Europejska Fundacja Kultury (ECF) promuje współpracę kulturalną w Europie. Wspiera otwartą i demokratyczną Europę, w której respektowane są prawa człowieka i różnorodność kulturowa jej obywateli. ECF wspiera współpracę
i wymianę kulturalną w Europie poprzez program grantowy wspierający inicjatywy promujące ludzką kreatywność
i wspólne przedsięwzięcia. W ramach programu przewidziano następujące działanie: Making collaboration grants – granty dla organizacji kulturalnych. Termin składania wniosków: do 25 marca 2013 r. (aplikacje przyjmowane
są od 1 lutego 2013 r.) Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.culturalfoundation.eu/grants/collaboration-grants.
Źródło: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000790.

 

Pozostałe informacje

 

Rusza IV edycja konkursu prac magisterskich. Od 1 listopada ruszył nasz konkurs prac magisterskich. To już 4 edycja konkursu. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty – Pani Beata Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego – dr hab. Alicja Szerląg, Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży – Pani Poseł Ewa Wolak. Patronat medialny nad Konkursem objął Miesięcznik „Wychowawca”. Partnerem konkursu jest Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.  Prace można składać od 28 lutego 2013r. Osobna strona internetowa konkursu:

http://www.mgr.wychowawcy.wroclaw.pl.

 

 

Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

http://www.dfop.org.pl

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s