Konkurs powiatowy

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

3. Uchwała Nr XXVI/133/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 30 listopada 2012 roku  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

II. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności Powiatu Złotoryjskiego. Celem realizacji zadań jest rozwój społeczno-ekonomiczny i kulturowy Powiatu Złotoryjskiego, zaspokajanie potrzeb oraz poprawa warunków i poziomu życia mieszkańców.

III. Rodzaje zadań i wysokość przeznaczonych środków publicznych

1. Zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

· cykle imprez o charakterze mistrzostw powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej;
· cykle imprez o charakterze mistrzostw powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dorosłych;
· imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Przewidywana wysokość środków na realizację zadań z zakresu wspierania  upowszechniania kultury fizycznej – 20 000 zł

2. Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

· organizacja festiwali, konkursów, warsztatów i przeglądów artystycznych, stymulujących środowisko artystyczne powiatu i wzbogacających życie kulturalne;
· organizowanie na terenie powiatu znaczących wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;
· projekty z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów kierowanych do dzieci i młodzieży oraz grup narażonych na wykluczenie społeczne;
· projekty skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu mające na celu wzbogacenie społeczności małych miasteczek i wsi regionu w treści etyczne, patriotyczne, a także rozwijanie świadomości kulturowej i historycznej;
· projekty podtrzymujące i rozwijające tradycje i obyczaje ludowe.

Przewidywana wysokość środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20 000 zł

IV. Forma realizacji zadania

W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego.

V. Termin realizacji zadań

Czas realizacji zadania publicznego 18.02.2013 – 31.12.2013

VI. Miejsce i termin złożenia oferty

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 24.12.2012 r. do 31.01.2013 r., na adres: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.

2. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Złotoryi a nie stempla pocztowego

VII. Wymogi formalne składanych ofert

1.Oferta powinna zostać złożona na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25)

wraz z załącznikami:

1. kopią (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub odpisu właściwego rejestru. Za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym.

2. sprawozdaniem z działalności organizacji za  2012 rok

3. w przypadku składania oferty wspólnej- umowę zawartą pomiędzy partnerami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1.Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Złotoryi, a następnie przekazane Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego.

2.Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Zarządowi Powiatu Złotoryjskiego wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

3. Oferty złożone nieprawidłowo pod względem formalnym nie będą poddane ocenie merytorycznej.

4. Wyboru ofert, które otrzymają dofinansowanie dokonuje Zarząd Powiatu Złotoryjskiego.

5. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ma prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz do dotowania niepełnego zakresu zadania.

6. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest niższa od określonej w ofercie, oferent maże przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z zaproponowanej dotacji.

7. Do uchwały Zarządu Powiatu Złotoryjskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

IX.  Informacje o rozstrzygnięciu konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji.

2. Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej http://www.powiat-zlotoryja.pl, w zakładce kultura i oświata.

3. W przypadku unieważnienia postępowania na realizację zadania publicznego informacja ta zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej http://www.powiat-zlotoryja.pl, w zakładce kultura i oświata.

4. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentom.

5. Powiat Złotoryjski zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

X. W roku 2012 Powiat Złotoryjski przeznaczył 31 000 zł na wspieranie oraz powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji organizacjom pozarządowym.

Załączniki

1.
  wzór oferty.doc
(123 KB)

2.
  wzór umowy.doc
(90 KB)

3.
  wzór sprawozdania.doc
(73.5 KB)

4.
  KARTA OCENY FORMALNEJ.doc
(38 KB)

Źródło: http://www.bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1918&idmp=99&r=r

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s